PRIVACY

Chính sách quyền riêng tư

Mục đích của Chính sách quyền riêng tư này là cung cấp cho người dùng trang web của chúng tôi http:// www.daibau.vn (sau đây gọi là "trang web") thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân được thực hiện trong và/hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng website của chúng tôi. Dữ liệu cá nhân được thu thập chỉ nhằm mục đích thực hiện các dự án theo yêu cầu hoặc tư vấn về các nhu cầu cụ thể hóa có thể dẫn đến việc thực hiện dự án trong tương lai.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ quy định nào trong đây, vui lòng không tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web này và truy cập vào nội dung và/hoặc sử dụng các dịch vụ liên quan mà chúng tôi cung cấp thêm được coi là chấp nhận Chính sách quyền riêng tư này.

Trong trường hợp trang web của chúng tôi chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ khác, vui lòng tìm hiểu về chính sách quyền riêng tư cá nhân của các trang web và dịch vụ đó.

1.1. Xử lý dữ liệu cá nhân

Theo Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam (theo quy định tại khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020, sau đây gọi tắt là Nghị định Bảo vệ Dữ liệu), dữ liệu cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một đối tượng được xác định hoặc có thể nhận dạng được một cách trực tiếp hoặc gián tiếp, đặc biệt bằng cách tham chiếu đến một số nhận dạng như tên và số căn cước công dân/ CMND, dữ liệu vị trí, địa chỉ IP trực tuyến trong các mạng truyền thông điện tử hoặc một và/hoặc nhiều đặc điểm về thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần , bản sắc kinh tế, văn hóa hoặc xã hội của cá nhân đó;

Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu cá nhân của bạn có thể là sự đồng ý của bạn hoặc thực tế là dung dữ liệu để xử lý những lợi ích hợp pháp, cần thiết của chúng tôi (hoặc lợi ích hợp pháp của bên thứ ba) hoặc cần thiết để thực hiện hợp đồng đã ký kết với chúng tôi hoặc thực hiện các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi. Mục đích của việc xử lý cụ thể là để cho phép trang web của chúng tôi hoạt động và/hoặc phân tích và cải thiện hơn nữa hiệu suất của trang web và/hoặc để cung cấp nội dung được cá nhân hóa và/hoặc để cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu và/hoặc liên lạc về những điều đã nói ở trên và/hoặc liên lạc với bạn vì các mục đích tiếp thị.

1.2. Người điều khiển dữ liệu

Mục đích và phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân, theo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân, sẽ được bộ điều khiển dữ liệu xác nhận. Người sau đây sẽ là người kiểm soát dữ liệu:

1.3. Quyền của chủ thể dữ liệu

Là chủ thể dữ liệu, bạn được có một số quyền nhất định liên quan đến việc xử lý dữ liệu đó và tuân thủ theo các điều kiện và trong các trường hợp được quy định theo Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân:

 • quyền yêu cầu thông tin về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn;
 • quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn và yêu cầu một bản sao — theo Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, chủ thể dữ liệu có quyền yêu cầu được thông báo bởi bộ điều khiển về việc bộ điều khiển có đang xử lý dữ liệu cá nhân của chủ thể dữ liệu hay không, truy cập dữ liệu đó và được thông báo về những điều sau:
  • mục đích xử lý;
  • loại dữ liệu cá nhân đang được xử lý;
  • người nhận hoặc loại dữ liệu cá nhân đã được tiết lộ hoặc sẽ được tiết lộ, đặc biệt nếu những người nhận này ở nước ngoài hoặc các tổ chức quốc tế;
  • khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu cá nhân được yêu cầu hoặc nếu không thể thì cho biết các tiêu chí để thiết lập khoảng thời gian đó;
  • có quyền yêu cầu sửa đổi hoặc xóa dữ liệu cá nhân của họ khỏi bộ điều khiển, quyền hạn chế xử lý và quyền phản đối xử lý;
  • quyền nộp đơn khiếu nại với cơ quan nhà nước về Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân;
  • thông tin hiện có về nguồn dữ liệu cá nhân, nếu dữ liệu cá nhân chưa được lấy từ chủ thể dữ liệu;
 • quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, trong trường hợp đó chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện theo yêu cầu kể từ khi nhận được thông báo mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào;
 • quyền xử lý lại trong trường hợp bạn tranh cãi về tính chính xác của dữ liệu
 • Quyền nhận và truyền dữ liệu ở định dạng có cấu trúc, thông dụng và có thể đọc được bằng máy (quyền di chuyển dữ liệu — chủ thể dữ liệu được quyền truyền dữ liệu đến bộ điều khiển khác mà không gặp trở ngại từ bộ điều khiển khi dữ liệu được xử lý dựa trên sự đồng ý của chủ thể theo Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân hoặc hợp đồng và nếu việc xử lý được tự động hóa);
 • quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn (nếu việc xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp hoặc được thực hiện cho các mục đích tiếp thị trực tiếp, bao gồm cả việc lập hồ sơ trong những trường hợp như vậy) và quyền đình chỉ việc xử lý dữ liệu của họ;
 • quyền hưởng các cơ sở pháp lý theo quy định của Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân gồm quyền nộp đơn khiếu nại với Cơ quan nhà nước về quyền Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, và quyền được tiến hành các thủ tục khắc phục hậu quả,
 • quyền thu hồi xử lý dữ liệu cá nhân (không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của quá trình xử lý trước khi thu hồi).

Để thực hiện các quyền nêu trên của bạn (nếu áp dụng trong trường hợp của bạn) và trong trường hợp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ ở trên.

1.4. Tiết lộ cho cơ quan có thẩm quyền

Nếu pháp luật yêu cầu, chúng tôi có quyền tiết lộ dữ liệu của bạn cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, tất cả đều tuân theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về Nghị định Bảo vệ Dữ liệu cá nhân, quy định rằng việc xử lý là hợp pháp.

2. THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÊM DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHI BẠN TRUY CẬP TRANG WEB CỦA CHÚNG TÔI

Khi bạn truy cập hoặc sử dụng trang web của chúng tôi chỉ cho mục đích tìm kiếm thông tin, tức là nếu bạn không đăng ký hoặc cung cấp dữ liệu cá nhân của mình, chúng tôi chỉ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn do công cụ tìm kiếm của bạn chuyển đến. Điều này là cần thiết về mặt kỹ thuật để có thể hiển thị nội dung trang web của chúng tôi một cách chính xác và đảm bảo tính ổn định và bảo mật.

Các dữ liệu sau được tự động lưu trữ theo cách này:

 • loại trình duyệt và phiên bản trình duyệt;
 • hệ điều hành được sử dụng khi truy cập trang web;
 • trang web đã giới thiệu bạn đến trang web của chúng tôi (người giới thiệu);
 • ngày giờ bạn truy cập và thời lượng truy cập của bạn;
 • Địa chỉ IP;
 • dữ liệu tương tự khác mà chúng tôi sử dụng trong trường hợp sử dụng sai mục đích và tấn công hệ thống thông tin của chúng tôi.

Những dữ liệu kỹ thuật tổng quát này được lưu trữ bởi nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ web tại Việt Nam và được kiểm soát bởi Công ty VinaHost (vinahost.vn), địa chỉ 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, trong các tệp nhật ký (log files).

Máy chủ lưu trữ website của chúng tôi nằm tại Việt Nam và được kiểm soát bởi Công ty VinaHost (vinahost.vn), địa chỉ 351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh. Chính sách bảo mật của công ty cung cấp dịch vụ lưu trữ cho chúng tôi có thể được tìm thấy tại đường dẫn https://vinahost.vn/privacy-policy/.

2.1. Cookies

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi, cookie hoặc các công nghệ khác, chẳng hạn như pixel, (sau đây gọi là "Cookie") được lưu trữ trên máy tính của bạn. Cookie là các tệp văn bản nhỏ được công cụ tìm kiếm của bạn lưu trữ trên thiết bị của bạn để giữ một số dữ liệu hoặc dữ liệu hình ảnh, chẳng hạn như pixel. Khi bạn truy cập trang web của chúng tôi từ cùng một thiết bị vào lần tới, thông tin được lưu trữ trong Cookie sau đó sẽ được chuyển đến trang web của chúng tôi ("Cookie của bên thứ nhất") hoặc đến một trang web khác mà Cookie liên quan ("Cookie của bên thứ ba").

Dựa vào dữ liệu được lưu trữ và trả về, trang web sẽ nhận ra rằng bạn đã truy cập trang web trước đó và truy cập thông qua công cụ tìm kiếm mà bạn sử dụng trên thiết bị của mình. Chúng tôi sử dụng thông tin này để có thể thiết kế và hiển thị trang web của chúng tôi theo cách tối ưu và theo sở thích của bạn. Do đó, chỉ có cookie được nhận dạng trên thiết bị của bạn. Ngoài ra, dữ liệu cá nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc nếu thực sự cần thiết để sử dụng các dịch vụ mà bạn đã được cung cấp và bạn đã truy cập đến.

Trang web này sử dụng các loại Cookie sau đây, có phạm vi và chức năng được giải thích bên dưới:

 • cookie theo phiên hoặc tạm thời;
 • cookie vĩnh viễn (cookie theo dõi);
 • Cookie của bên thứ nhất;
 • Cookie khác (Cookie bên thứ ba);

Thông tin thêm về các loại Cookie được sử dụng trên trang web này được cung cấp bên dưới.

2.1.1 Cookies tạm thời hoặc phiên

Đây là những cookie tạm thời được lưu trữ trong tệp cookie của trình duyệt của người dùng cho đến khi kết thúc lượt truy cập trình duyệt (trong phiên truy cập và chúng sẽ bị xóa khi rời trang). Những cookie này cần thiết cho việc vận hành chính xác của một số ứng dụng và tính năng trang web.

2.1.2 Cookie vĩnh viễn (cookie theo dõi)

Cookie vĩnh viễn có thể được sử dụng để cải thiện trải nghiệm người dùng (ví dụ: lưu trữ dữ liệu đăng ký, cài đặt ngôn ngữ, v.v.). Những cookie này nằm trong tệp cookie của trình duyệt của người dùng trong một thời gian dài hơn cho đến khi bị xóa. Khoảng thời gian này phụ thuộc vào lựa chọn của người dùng trong cài đặt trình duyệt web. Cookie vĩnh viễn cho phép tải thông tin lên máy chủ web mỗi khi ai đó truy cập trang

2.1.3 Cookie của bên thứ nhất

Các cookie khác bắt nguồn từ các trang web đối tác khác (ví dụ: để đo lưu lượng truy cập). Điều này cho phép các bên thứ ba thu thập dữ liệu người dùng từ các trang web khác nhau và sử dụng chúng với nhiều mục đích khác nhau từ quảng cáo và phân tích đến nâng cấp sản phẩm của họ.

2.1.4 Các cookie khác (Cookie của bên thứ ba)

Các cookie khác bắt nguồn từ các trang web đối tác khác (ví dụ: để đo lưu lượng truy cập). Điều này cho phép các bên thứ ba thu thập dữ liệu người dùng từ các trang web khác nhau và sử dụng chúng với nhiều mục đích khác nhau từ quảng cáo và phân tích đến nâng cấp sản phẩm của họ.

2.1.5 Quản lý và xóa tất cả cookie

Bạn có thể tránh hầu hết việc lưu trữ cookie trong thiết bị của bạn thông qua cài đặt trong công cụ tìm kiếm và/hoặc bạn có thể cài đặt công cụ đó hỏi bạn mọi lúc xem bạn có đồng ý bật cookie hay không. Ngoài ra, bạn có thể xóa cookie đã bật bất kỳ lúc nào. Bạn có thể nhận thêm thông tin chi tiết về cách hoạt động của tính năng này trong tùy chọn Trợ giúp của công cụ tìm kiếm. Lưu ý rằng việc tắt hoàn toàn cookie có thể dẫn đến những hạn chế về chức năng trên trang web của chúng tôi.

2.1.6 Cookie chúng tôi sử dụng

 • DAIBAU cookie—cookie xác thực; dữ liệu theo phiên lưu trữ dữ liệu cần thiết cho hoạt động và tham quan trang trong hệ thống của DAIBAU trong khi bạn truy cập. Thời lượng: 2 tháng;
 • Cookie PHPSESSID: cookie theo phiên được lưu trữ khi nhà cung cấp đã đăng ký đăng nhập và lưu trữ mã định danh phiên duy nhất và ngẫu nhiên trong suốt phiên. Mục đích của một cookie là để cho phép nhận dạng người dùng đã đăng nhập hệ thống DAIBAU trong phiên. Thời lượng: trong phiên;
 • Google Analytics COOKIES : cookie theo dõi lưu lượng truy cập trang web:
  • _ga Cookie: Cookie này được sử dụng để phân biệt những người dùng bằng cách chỉ định cho họ các số được tạo ngẫu nhiên làm mã định danh khách hàng. Nó bao gồm mọi yêu cầu trang trên trang web và được sử dụng để tạo dữ liệu về khách truy cập, phiên và chiến dịch cho các báo cáo phân tích trang web. Thời gian hết hạn mặc định là hai năm tuy nhiên chủ sở hữu trang web có thể điều chỉnh điều này.
  • gat cookie: được sử dụng để giới hạn số lượng yêu cầu do đó hạn chế việc thu thập dữ liệu trên các trang web có lưu lượng truy cập cao. Cookies này hết hạn sau 10 phút;
  • gid cookie: lưu trữ và cập nhật một giá trị duy nhất cho mỗi trang được truy cập.

2.2. Phân tích trang web (Google Analytics)

Trang web này sử dụng Google Analytics, dịch vụ của Google để phân tích trang web. Google Analytics sử dụng một loại cookie đặc biệt được lưu trữ trên máy tính của bạn và cho phép phân tích việc bạn sử dụng trang web của chúng tôi. Thông tin của cookies này thể hiện việc bạn sử dụng các trang web này thường được gửi đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và được lưu trữ ở đó.

Lưu ý rằng việc sử dụng Google Analytics được mở rộng trên trang web này gồm mã gat. Địa chỉ Ip đảm bảo ghi lại các địa chỉ IP ẩn danh (cái gọi là mặt nạ IP). Do ẩn danh IP trên trang web này, Google cắt bớt địa chỉ IP của bạn trong khu vực của Liên minh Châu Âu và các Quốc gia Thành viên Khu vực Kinh tế Châu Âu. Trường hợp ngoại lệ, toàn bộ địa chỉ IP được gửi đến máy chủ của Google ở Hoa Kỳ và bị cắt bớt ở đó.

Google thay mặt chúng tôi sử dụng thông tin này để phân tích việc bạn sử dụng trang web nhằm tạo báo cáo về hoạt động của trang web và cung cấp các dịch vụ bổ sung liên quan đến việc sử dụng các trang web và Internet. Với mục đích này, Google cũng có thể chuyển thông tin này cho các bên thứ ba bên dưới. Trong các dịch vụ Google Analytics, địa chỉ IP mà công cụ tìm kiếm của bạn gửi đến không được kết hợp với dữ liệu khác của Google.

Trang web này sử dụng Google Analytics để phân tích lưu lượng người dung từ bất kể loại thiết bị nào và dựa trên số định danh người dùng (ID). Bạn có thể tắt theo dõi việc sử dụng nhiều thiết bị trên tài khoản Google của mình trong Thông tin của tôi > Thông tin cá nhân.

Cơ sở pháp lý cho việc chúng tôi sử dụng Google Analytics là lợi ích hợp pháp của chúng tôi theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3. PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, CĂN CỨ PHÁP LÝ VÀ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU CÁ NHÂN

Dữ liệu của bạn được xử lý có sử dụng và không sử dụng phương tiện lưu trữ điện tử dựa vào tính logic và quy trình phù hợp với các mục tiêu bên dưới và theo Nghị định Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân, bao gồm cả tính bảo mật và an toàn của Dữ liệu.

Dữ liệu của bạn được thu thập thông qua các mẫu câu hỏi trực tuyến, các cuộc gọi điện thoại hoặc thư điện tử. Bộ điều khiển không thể đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu được gửi qua máy chủ thư của bạn.

3.1. Mẫu trực tuyến

Thông qua biểu mẫu này, bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về dự án của bạn (ví dụ: mô tả dự án, câu trả lời cho các câu hỏi tiêu chuẩn bổ sung, các tệp đính kèm (bản vẽ, phác thảo, tài liệu tham khảo), thời hạn dự án) và thông tin liên hệ (tên, số điện thoại và địa chỉ email). Biểu mẫu trực tuyến được điều chỉnh theo danh mục và loại yêu cầu bạn gửi. Khi bạn gửi yêu cầu, bạn được yêu cầu tìm hiểu về các điều khoản và điều kiện sử dụng và chính sách bảo mật của chúng tôi. Khi bạn gửi một biểu mẫu trên trang web của chúng tôi, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ của chúng tôi sẽ lưu lại thời gian và ngày đăng ký địa chỉ IP cho mục đích đăng ký tài khoản.

3.2. Xác nhận Email và số điện thoại

Sau khi bạn hoàn thành biểu mẫu trực tuyến, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một email có liên kết để xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của địa chỉ email đó, sau đó chúng tôi cũng sẽ gửi cho bạn một tin nhắn văn bản để xác nhận số điện thoại của bạn. Nếu bạn không xác nhận rằng chính bạn đã hoàn thành biểu mẫu trực tuyến theo cách này, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu của bạn trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm chúng tôi gửi cho bạn email xác nhận. Nhân viên của bộ điều khiển cũng có thể gọi cho bạn để đảm bảo rằng bạn có thể thấy tất cả thông tin còn thiếu.

3.3. Kết nối khách hang với nhà thầu phù hợp

Dữ liệu của bạn được hiển thị ẩn danh cho tất cả các nhà thầu phù hợp với danh mục và vị trí dự án của bạn. Nếu một nhà thầu thể hiện sự quan tâm đến dự án của bạn, họ mới có thể truy cập vào dữ liệu cá nhân của bạn gồm số điện thoại và tên của bạn.

Bạn có thể yêu cầu ẩn danh khỏi quảng cáo công khai bất cứ lúc nào khiến yêu cầu đó không khả dụng hơn đối với các nhà thầu. Bạn cũng có thể rút lại yêu cầu của mình bất cứ lúc nào. Các nhà thầu đã được cấp quyền truy cập sẽ giữ dữ liệu đó cho đến khi bạn yêu cầu xóa nó.

3.4. Thông báo

Để đảm bảo liên lạc thành công giữa bạn và Nhà thầu, chúng tôi có thể gửi cho bạn email hoặc tin nhắn văn bản về các tin nhắn mới của Nhà thầu, ưu đãi mới nhận được hoặc yêu cầu hoàn thành công việc.

3.5. Trò chuyện bằng tin nhắn (chat)

Bạn có thể sử dụng nền tảng để trao đổi tin nhắn với các nhà thầu mà chỉ bạn và nhà thầu mới có thể truy cập.

3.6. Cơ sở để xử lý dữ liệu cá nhân

Bộ điều khiển sẽ xử lý dữ liệu dựa trên các cơ sở hợp pháp sau:

 • sự đồng ý của bạn;
 • lợi ích hợp pháp để thực hiện các hoạt động thương mại;
 • Sự tuân thủ.

Chúng tôi thu thập dữ liệu của bạn chỉ cho các mục đích nêu trên và có cơ sở pháp lý hợp pháp. Chúng tôi xử lý dữ liệu cá nhân của bạn không vì mục đích nào khác ngoài những mục đích được chỉ định hoặc cần cho việc cung cấp dịch vụ phù hợp với lợi ích hợp pháp của chúng tôi.

Dữ liệu của bạn chỉ được gửi đến các thực thể kinh doanh đã được xác minh có hoạt động phù hợp với nhu cầu của bạn. Các nhà điều hành bị cấm cung cấp cho bên thứ ba các điều khoản và điều kiện sử dụng trừ khi điều này được quy định cụ thể trong thỏa thuận hợp tác.

Các cơ sở đặc biệt để xử lý dữ liệu cá nhân, tùy thuộc vào loại hoạt động được trình bày dưới đây:

 • Liên lạc—khi bạn liên lạc với chúng tôi, ví dụ: chỉ để yêu cầu chúng tôi cung cấp một số thông tin nhất định, dữ liệu cá nhân của bạn phải được xử lý vì mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi và theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Tiếp thị—dữ liệu cá nhân của bạn phải được xử lý vì mục đích lợi ích hợp pháp của chúng tôi và phù hợp với khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thiết lập quan hệ kinh doanh hoặc cải thiện quan hệ kinh doanh với một khách hàng mới hoặc khách hàng hiện có;
 • Đăng ký tạo tài khoản—trong quá trình đăng ký, tạo và sử dụng tài khoản người dùng, dữ liệu cá nhân của bạn phải được xử lý để thực hiện hợp đồng mà bạn là một bên, theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân;
 • Sử dụng ảnh—cơ sở pháp lý để xử lý là sự đồng ý của bạn, theo khoản 3 Điều 19 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2020) về Nghị định Bảo vệ dữ liệu cá nhân.

3.7. Danh mục dữ liệu cá nhân

Chúng tôi thu thập một số loại dữ liệu cá nhân trong một số tình huống khác nhau.

Nếu bạn quyết định liên hệ với chúng tôi qua email hoặc điện thoại, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân sau đây, dữ liệu này cũng được thu thập thông qua biểu mẫu trực tuyến:

 • chi tiết liên lạc của bạn: tên, số điện thoại và địa chỉ email;
 • chi tiết về dự án của bạn;
 • thông tin tùy chọn bổ sung về dự án mà bạn cung cấp một cách tự nguyện.

Chúng tôi không thu thập bất kỳ loại dữ liệu cá nhân đặc biệt nào như thông tin về nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, quan điểm chính trị, niềm tin tôn giáo hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, chúng tôi cũng không thu thập dữ liệu di truyền hoặc dữ liệu sinh trắc học, dữ liệu liên quan đến tình trạng sức khỏe của bạn hoặc dữ liệu liên quan đến đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục của bạn.

4. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU CỦA BẠN CHO BÊN THỨ BA

Chỉ nhân viên được ủy quyền của chúng tôi mới được truy cập thông tin (ví dụ: bán hàng và tiếp thị và nhân viên IT). Điều này dựa trên nhu cầu của chúng tôi về thông tin cơ bản về khách hàng và dữ liệu được chuyển cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Trong trường hợp vì lợi ích hợp pháp của bên thứ ba, chẳng hạn như cơ quan có thẩm quyền và cơ quan công quyền, vì mục đích hợp pháp của họ;
 • Khi cần thiết để thực hiện hợp đồng hoặc đàm phán hợp đồng theo yêu cầu của bạn (ví dụ: cung cấp Dữ liệu cho các đại lý hoặc đối tác kinh doanh của chúng tôi để lấy thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bạn yêu cầu);
 • Trường hợp phát sinh các giao dịch bất thường (như thay đổi hiện trạng, mua bán, chuyển nhượng doanh nghiệp...).

Dữ liệu cá nhân của bạn được chuyển đến các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi, ví dụ: đối với các dịch vụ kỹ thuật và cần tính tổ chức phục vụ cho các mục đích nêu trên như tư vấn độc lập, chuyển phát, tiếp thị và thanh toán. Các nhà cung cấp này chỉ được cung cấp dữ liệu cần thiết để cung cấp các dịch vụ đã thỏa thuận.

5. CHUYỂN DỮ LIỆU CÁ NHÂN SANG CÁC NƯỚC KHÁC

Vì chúng tôi là thành viên của một nhóm các công ty hoạt động ở nhiều quốc gia, dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chuyển giao cho các công ty khác trong nhóm. DAIBAU Việt Nam thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo chuyển dữ liệu hợp pháp sang các quốc gia khác theo Nghị định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Bạn có thể yêu cầu thông tin về chuyển dữ liệu sang các quốc gia khác bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi với các chi tiết liên lạc của bạn.

6. THỜI GIAN LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Bộ điều khiển sẽ lưu trữ dữ liệu trong khoảng thời gian cần thiết để đạt được các mục tiêu thu thập dữ liệu dựa theo luật và quy định hiện hành.

TDữ liệu cá nhân mà chúng tôi xử lý sẽ được lưu giữ khi chúng tôi có sự đồng ý của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ. Trong trường hợp thiếu an toàn, chúng tôi sẽ xóa dữ liệu trong thời gian hợp lý ngắn nhất. Nếu bạn đồng ý cung cấp trong một khoảng thời gian cụ thể, dữ liệu sẽ bị xóa sau khi hết khoảng thời gian đó trong thời gian hợp lý ngắn nhất.

Dữ liệu cá nhân được xử lý dựa trên lợi ích hợp pháp sẽ được giữ lại miễn là lợi ích hợp pháp vẫn tồn tại.

7. NƠI LƯU TRỮ DỮ LIỆU CỦA BẠN

Dữ liệu mà chúng tôi thu thập về bạn được lưu trữ trong một môi trường an toàn. Chúng tôi thực hiện các quy trình và biện pháp liên quan đến tổ chức, kỹ thuật và nhân viên để bảo vệ dữ liệu khỏi sự truy cập, tiết lộ, sử dụng, giả mạo hoặc phá hoại của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào.

8. BẢO VỆ TÍNH TOÀN VẸN DỮ LIỆU CỦA BẠN

Bộ điều khiển sẽ đảm bảo dữ liệu cá nhân của bạn được an toàn. Chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức có liên quan để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị xử lý và truy cập trái phép cũng như mất mát, thiệt hại hoặc phá hủy do tai nạn, bao gồm mã hóa, chứng chỉ SSL và thông tin mật khẩu.

9. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Chính sách quyền riêng tư này có thể được thay đổi và/hoặc cập nhật. Nếu dữ liệu có sẵn trong Chính sách quyền riêng tư bị thay đổi theo bất kỳ cách nào, chúng tôi sẽ xuất bản phiên bản cập nhật trên trang web của chúng tôi. Chúng tôi khuyên tất cả người dùng nên thỉnh thoảng kiểm tra trang web để đảm bảo họ bắt kịp mọi thay đổi. Tất cả các thay đổi đối với Chính sách quyền riêng tư sẽ có hiệu lực sau khi chúng được công bố trên trang web. Trong trường hợp bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư yêu cầu các phương pháp xử lý dữ liệu cá nhân mới phải được sự đồng ý của bạn, chúng tôi sẽ liên hệ cụ thể với bạn để nhận được sự đồng ý đó.

10. CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

Cơ quan có thẩm quyền trong việc bảo vệ dữ liệu sẽ là Ủy viên Thông tin Quan trọng và Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà theo đó bạn có thể nộp khiếu nại theo Quy định về Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

090 606 6283
Zalo chat
Email
Chính sách I Chính sách bảo mật I Thông tin trên cookies I Impressum
Bản quyền thuộc về công ty Daibau